Bản tin VHTT&DL số 2-2013

THỰC TRẠNG THỰC HIỆN THIẾT CHẾ VĂN HOÁ CƠ SỞ QUA CHUYẾN KHẢO SÁT CỦA ĐOÀN CÔNG TÁC TRUNG TÂM VĂN HOÁ TỈNH

Cập nhật: 14-07-2013 22:28:16
THỰC TRẠNG THỰC HIỆN THIẾT CHẾ VĂN HOÁ CƠ SỞ QUA CHUYẾN KHẢO SÁT CỦA ĐOÀN CÔNG TÁC TRUNG TÂM VĂN HOÁ TỈNH
Hệ thống thiết chế văn hoá cơ sở đóng vai trò quan trọng trong đời sống văn hoá, tinh thần của nhân dân; là nòng cốt để xây dựng đời sống văn hoá cơ sở; là địa điểm sinh hoạt văn hoá, tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, xã hội của Đảng và Nhà nước tại địa phương. Nhận thức được tầm quan trọng của hệ thống thiết chế văn hoá cơ sở, Trung tâm Văn hoá tỉnh Ninh Bình đã thành lập đoàn công tác, tiến hành khảo sát thực tế về việc triển khai các thiết chế văn hoá cơ sở tại các huyện, thị, thành phố trong tỉnh.
Qua khảo sát cho thấy, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã có 6/8 huyện, thị, thành phố thành lập Trung tâm Văn hoá. Hàng năm, các Trung tâm văn hoá từ huyện, thị, thành phố đến xã, thôn đều tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao sôi nổi không chỉ phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, tuyên truyền chủ trương, đường lối đổi mới của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước mà còn đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, thưởng thức văn hoá, văn nghệ góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho nhân dân và tạo môi trường văn hóa lành mạnh cho sự phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Điển hình như phong trào văn hoá, văn nghệ ở huyện Yên Khánh phát triển rất mạnh. Cả huyện có 64 Câu lạc bộ văn hoá văn nghệ và hơn 100 đội văn nghệ trải khắp huyện hoạt động tự phát hoặc do một số hạt nhân đứng lên thành lập. Các Câu lạc bộ ở huyện Kim Sơn cũng hoạt động rất sôi nổi, có gia đình với niềm đam mê và sự khát khao được hoạt động văn hoá văn nghệ đã thành lập Câu lạc bộ. Các hội thi, hội diễn về văn hóa - văn nghệ và phong trào thi đấu thể dục - thể thao tại các huyện, thị, thành phố đến các xã, thôn được tổ chức  thường xuyên với số lượng và chất lượng ngày càng cao, thu hút đông đảo mọi đối tượng, mọi lứa tuổi quần chúng nhân dân tham gia. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã tạo được sự đoàn kết trong cộng đồng dân cư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, giảm thiểu các tệ nạn xã hội, hướng tới xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc theo đúng tinh thần của Nghị quyết Trung ương 5 (khoá VIII) “về xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”.Câu lạc bộ dân gian gia đình tại huyện Kim Sơn

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện thiết chế văn hoá cơ sở trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều hạn chế và gặp không ít khó khăn. Hiện nay toàn tỉnh còn 2 huyện là huyện Nho Quan và huyện Hoa Lư chưa thành lập Trung tâm văn hoá. Một số Trung tâm văn hoá mới thành lập, hiệu quả hoạt động chưa cao. Phong trào văn hóa văn nghệ của các địa phương hoạt động không đồng đều, có những địa phương phong trào phát triển rất mạnh, có nơi chỉ có một số đội văn nghệ tự phát, không có Câu lạc bộ nghệ thuật nào như thị xã Tam Điệp. Quần chúng nhân dân ở cơ sở nhiệt tình và khát khao được hoạt động văn hoá văn nghệ, tuy nhiên hầu như chưa có sự hướng dẫn chuyên môn bài bản. Hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở tại một số địa phương hầu như mới chỉ thực hiện được nhiệm vụ là điểm sinh hoạt chính trị, tuyên truyền chủ trương, đường lối chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước tới các tầng lớp nhân dân, chưa thường xuyên tổ chức được các hoạt động văn hóa văn nghệ và thể thao. Ngoài ra nguồn lực cán bộ văn hoá cơ sở  trên địa bàn tỉnh cũng còn nhiều hạn chế. Nhìn chung lực lượng cán bộ chuyên môn ở các Trung tâm có bằng cấp chuyên môn chỉ chiếm 50%, còn lại là chuyên môn khác; biên chế tổ chức cán bộ cũng không đồng đều, có đơn vị cả lãnh đạo và nhân viên chỉ có 5 đồng chí (huyện Gia Viễn), có đơn vị con số này lên tới 15 người (thị xã Tam Điệp). Một số địa phương chưa nghiêm túc triển khai tổ chức thực hiện Quy hoạch thiết chế văn hóa cơ sở, chưa nhận thức đúng vai trò quan trọng của văn hoá trong sự nghiệp xây dựng đất nước, trong mối tương quan với kinh tế, chính trị và xã hội nên chưa có quỹ đất phù hợp, hay những chiến lược dài hơi để duy trì và phát triển các phong trào văn hoá văn nghệ và thể thao tại địa phương.

Xây dựng các thiết chế văn hóa cơ sở ở các huyện, thị, thành phố đến các xã, thôn làng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình không chỉ nhằm mục đích tuyên truyền những chủ trương, đường lối đổi mới của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước mà còn tạo điều kiện cho các tầng lớp nhân dân được tham gia sáng tạo và hưởng thụ các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Qua đó nâng cao nhận thức và tăng cường sự đoàn kết trong nhân dân, nhất là nhân dân vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa nhằm đẩy nhanh, mạnh công cuộc “Xây dựng Nông thôn mới” mà toàn Đảng, toàn dân ta đang phấn đấu hoàn thành vào năm 2020. Để đạt được mục tiêu trên cần có sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa của cấp ủy đảng, chính quyền và các đoàn thể ở địa phương./.
Nguồn: Nguyễn Phú Văn - PGĐ Trung tâm Văn hoá tỉnh
Hỗ trợ trực tuyến
TT Xúc Tiến Du Lịch
 (0229) 388.41.01
Ms Quỳnh 0986216262
Mr Giang 0944050001
Quảng cáo
Tiện ích
Thời tiết Vé máy bay
Tỷ giá Vé Tàu